Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้
     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทำสวนยางพารา ทำสวนปาล์ม ทำนา ทำสวนผลไม้ ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและรับจ้าง เช่น รับจ้างกรีดยางพารา โรงงาน 
ฯลฯ แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานภารเกษตร/ในครัวเรือน โดยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราร้อยละ ๘๐ ดังนั้น รายได้ด้านเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐ อีกร้อยละ ๒๐ เป็นรายได้จากการทำสวนปาล์ม ทำนา ทำสวนผลไม้ ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้าง
     

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
     - ปั๊มน้ำมัน
     - สถานประกอบการรับซื้อยางพาราเศษยาง
     - ฟาร์มเลี้ยงหมู
     - ฟาร์มเลี้ยงไก่
     - ร้านเสริมสวย
     - ซ่อมรถ
     - ร้านขายของชำ
     - ร้านเชื่อมโลหะ
     - เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
๑ แห่ง
๗ แห่ง
๒ แห่ง
๑ แห่ง
๖ แห่ง
๑๐ แห่ง
๔๕ แห่ง
๑ แห่ง
๓ แห่ง
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๗,๘,๙
หมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๑,๒,๗,๘,๑๑
หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๘,๑๑
หมู่ที่ ๑-๑๑
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑,๔


องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th