Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
นางสาวธนกร หลงขาว
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางสาวสร้อยทิพย์ จิตรเที่ยง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางดวงฤดี เพชรเพ็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวเมธาวดี นวลนาค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวผกามาศ เพชรดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวมะลิสา เพชรศรี
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นายเอกลักษณ์ หวังเส็น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสนธิยา เกาะกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายเสรี นวลแก้ว
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายสุทีป จิตพิทักษ์
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th